Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen)

Toelichting

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) heeft als doel het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. Het bestuur tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van congressen en  cursussen en actief betrokken te zijn bij activiteiten en organisaties die bijdragen aan het doel van de NWVT. 

De NWVT heeft bij oprichting van het KwaliteitsRegisterTandheelkunde (KRT) in 2007 laten weten dat zij het een positieve ontwikkeling vindt dat activiteiten, die bijdragen aan de deskundigheid van de beroepsuitoefening, worden geregistreerd. Het is daarbij van belang dat er aan hoge inhoudelijke voorwaarden wordt voldaan. Twee specifieke punten die door de NWVT van belang worden geacht zijn het aanscherpen van de bij de oprichting van het KRT ingestelde inschrijvingsnormen en het verplicht stellen van het volgen van geaccrediteerde cursussen (Q-Keurmerk® kwaliteit).

Het bestuur van de NWVT had en heeft dit standpunt, aangezien accreditatie enige zekerheid geeft aan kwaliteitsbeheersing van de te geven bij- en nascholing. De norm – het volgen van geaccrediteerde cursussen voor minimaal 50% van de te volgen bij- en nascholing – is tegen het uitdrukkelijke advies van de NWVT in, door het KRT losgelaten. Daarnaast maakt de NWVT al jaren bezwaar tegen de bevoegdheden van het KRT, zoals het opstellen van criteria voor erkennen van de bij- en nascholing, het zelf erkennen hiervan, het opstellen van eisen waaraan accreditatie-organen moeten voldoen, het zelf erkennen  van die accreditatie organen, het voorstellen van de normen voor inschrijving in het register, het bepalen van de punten voor erkende - én voor geaccrediteerde cursussen. 

In de ogen van de NWVT is de rol die wordt uitgevoerd door het KRT doorspekt van een te hoog  “de slager keurt zijn eigen vlees” gehalte.

De NWVT is de mening toegedaan dat een register moet fungeren als een ‘administratiekantoor’ en niet als wetgevende –, regulerende - en uitvoerende organisatie. De NWVT vertegenwoordiger in het KRT bestuur en het NWVT bestuur hebben dit de afgelopen jaren zeer frequent neergelegd bij de betrokken organisaties. Daar de stem van de NWVT niet werd gehoord, heeft de NWVT per januari 2013 haar bestuurder uit het KRT bestuur terug getrokken.

Het KRT heeft in augustus 2013 besloten om Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen (criteria ontwikkeld met TNO; Q-Keurmerk® organisatie heeft zelf een audit ondergaan via het INK managementmodel) niet meer op te nemen als geaccrediteerde cursussen in haar register. 

In juli 2013 zijn vertegenwoordigers namens de NWVT en NMT gestart met gesprekken met betrokken organisaties. Uitgangspunt van de NWVT is hierbij het ‘KNMG model’. Hierin is de registratie volledig losgekoppeld van organisaties die normen vaststellen, accreditatie verrichten etc. De  opzet en implementatie van een dergelijk model zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

Bovenstaande heeft de NWVT doen besluiten een pilot project te starten: Mondzorgregister. ALLEEN geaccrediteerde cursussen worden opgenomen in dit register. Cursussen die voldoen aan getoetste criteria. Dit zijn in ieder geval alle Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen. Dit register is toegankelijk voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten.

* Q-Keurmerk® : criteria ontwikkeld in samenwerking met TNO

* Q-Keurmerk® : heeft een toetsing ondergaan via het INK managementmodel. Uitslag: zeer positief.

INK toetsing houdt o.a. in: Documentbeoordeling: werkwijze en procedures

Praktijk audit: Bestuur, Auditoren, Bureau.

  •     Hierbij informeren wij u over het volgende:

    Het Mondzorgregister is als pilot... Lees verder >>
  • Het Mondzorgregister is een register waarin de gevolgde bij- en nascholing geplaatst kan worden bij de ‘’leden’’... Lees verder >>

  • Copyright© 2013-2017 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies